Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Τελευταία Επανάληψη πριν τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων και θέλουν να κάνουν μια πλήρη τελευταία επανάληψη της ύλης των εξετάσεων.

Το σεμινάριο περιέχει την ύλη σε μορφή αρχείων (.pdf) και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν όλη των εξεταστέα ύλη. Οπουδήποτε βρίσκεστε μπορείτε να κάνετε επανάληψη με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ευκολα, γρήγορα και κατανοητά.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 01. Βασικές Αρχές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ομάδα Εκπαιδευομένων-Ομάδες Στόχοι

Κεφάλαιο 02. Η Εκπαιδευτική Πρακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Δυναμική της Ομάδας

Κεφάλαιο 03. Αρχές Εκπαίδευσης και Αποτελεσματική Μάθηση Ενηλίκων

Κεφάλαιο 04. Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική

Κεφάλαιο 05. Μεθοδολογία Σχεδιασμού –Κοινωνικο- Οικονομικό - Πολιτισμικό Πλαίσιο

Κεφάλαιο 06. Εκπαιδευτικές μέθοδοι - Τεχνικές - Εκπαιδευτική διεργασία

Κεφάλαιο 07. Βασικές Ικανότητες-Φύλο- Διαπολιτισμικότητα

Κεφάλαιο 08. Εκπαιδευτικό Υλικό- Εποπτικά Μέσα- Χώρος

Κεφάλαιο 09. Η Αξιολόγηση, η Αυτοαξιολόγηση και η Συνεχής Ανάπτυξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Κεφάλαιο 10. Δεκαεννέα Παραδείγματα Μελέτης Περίπτωσης

Κεφάλαιο 11. Μικροδιδασκαλίες

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 50€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 Μέρες