Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – (200 Ώρες)

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Κατάλληλο για πλήρη Προετοιμασία εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ και για Μοριοδότηση σε προκηρύξεις  ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κτλ.)

Είναι κατάλληλο για προετοιμασία για την  Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β'/2012).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Σε υποψήφιους εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΔ, ΚΔΒΜ κτλ.
 2. Σε υποψήφιους για πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 3. Σε όλους όσους ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης, για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για να ενταχθεί κάποιος μέσω εξετάσεων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
 2. Να είναι ήδη ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών, να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, από φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 3. Να έχει εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 4. Σε όλους όσους θέλουν να λάβουν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εκπαίδευση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου από το online-seminaria & το ΚεΔιΒιΜ Computer.GR  .

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες και τα διαδικαστικά θα βρείτε εδώ: http://www.eoppep.gr σελ. 44 άρθρο 67

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει το εγχειρίδιο με όλη την ύλη που αφορά την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το Εγχειρίδο αυτό χωρίζεται σε 3 μέρη και αποτελεί έναν πλήρη και ταυτόχρονα συνοπτικό οδηγό που εμπεριέχει όλες πληροφορίες σχετικές με την ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις τεχνικές που πρέπει να γνωρίζετε. Παρέχει μια ομαλή ροή για να μπορέσετε να αφομοιώσετε όλες τις γνώσεις, τεχνικές και πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε  να αναπεξέλθετε στην εκπαίδευση της απαιτητικής  αυτής ομάδας: των ενηλίκων.

Στη συνέχεια τα κεφάλαια που ακολουθούν αντιστοιχίζονται με τις θεματικές ενότητες της Τράπεζας Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ  και περιέχουν όλη την ύλη που πρέπει να γνωρίζετε σε μορφή

α) παρουσιάσεων με ερωτήσεις που απαντόνται συνοπτικά και αναλυτικά,

β) βιντεομαθήματα όπου ακούτε και βλέπετε τις παρουσιάσεις  με τις συνοπτικές και αναλυτικές απαντήσεις

γ) Ασκήσεις με ερωτήσεις πολλάπλής επιλογής όπου καλείστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αλλά στο τέλος της άσκησης εμφανίζονται οι σωστές απάντήσεις, και

δ) Εξετάσεις της κάθε ενότητας που ενεργοποιούνται σε συγκεκριμενη χρονική στιγμή, όπου καλείστει να απαντήσετε 10  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τυχαίες και βαθμολογείσθε αντίστοιχα σε κάθε Κεφάλαιο.

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσεγγίσουμε τον ενήλικα εκπαιδευόμενο βάζοντάς τον στο επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας.
Σκοπός του κεφαλαίου είναι παραθέσουμε τις βασικές αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων, τα χαρακτηριστικά αλλά και τα εμπόδια των ενηλίκων εκπαιδευομένων και μελετώντας τα να φτάσουμε στους αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης.

Αναλύονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων και της εκπαιδευτικής ομάδας ειδικότερα. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που  αφορούν την ομάδα αλλά και οι προϋποθέσεις και τα εμπόδια για αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τι ορίζουμε ως ομάδα και κατ΄ επέκταση εκπαιδευτική ομάδα, ποια η δυναμική της και τα στοιχεία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσα σε αυτήν.

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων και της εκπαιδευτικής ομάδας ειδικότερα, μελετώντας μεταξύ άλλων, οι βασικές έννοιες που την αφορούν αλλά και οι προϋποθέσεις και τα εμπόδια για αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Στόχος μαςείναι να κατανοήσουμε τι ορίζουμε ως ομάδα και κατ΄ επέκταση εκπαιδευτική ομάδα, ποια η δυναμική της και τα στοιχεία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μέσα σε αυτήν.

Στο  κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουμε  τις θεωρίες της μάθησης που έχουν διατυπωθεί και αφορούν σε όλες τις ηλικίες αλλά και τις θεωρίες που αναφέρονται στον αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης των ενηλίκων και θα προσεγγίσουμε  έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες του πεδίου, τον εκπαιδευτή ενηλίκων.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων στην εκπαίδευση ενηλίκων, να ασχοληθούμε με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φύση της μάθησης και να επικεντρωθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες. Επίσης, να εντοπίσουμε τόσο τα κίνητρα όσο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες κατά την εκπαιδευτική διεργασία, προσδιορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται σε αυτήν, ώστε να πετύχουμε αποτελεσματική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Αναλύουμε επίσης τις ικανότητες του εκπαιδευτή, τους διαφορετικούς ρόλους που καλείτε να αναλάβει στην εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να πετύχει την αποτελεσματικότητα στη μαθησιακή διεργασία.

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή με τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες διαδραματίζονται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Εξάλλου, αυτός είναι και ο σκοπός του κεφαλαίου, να προσδιοριστεί δηλαδή το βασικό θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι δραστηριότητές της εκπαίδευσης ενηλίκων ως ένα ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο και να παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξή του στο χώρο.

Θα ασχοληθούμε με την πρώτη συνάντηση του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, θα μελετήσουμε τη Μεθοδολογία Σχεδιασμού, τις εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε τμήματα μάθησης ενηλίκων καθώς και το Κοινωνικο- Οικονομικό - Πολιτισμικό Πλαίσιο που επιλέγει να κινηθεί ο κάθε εκπαιδευτής.

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διακρίσεις ανάμεσα στις εκπαιδευτικές τεχνικές και στις εκπαιδευτικές μεθόδους.

Μέθοδος: είναι έννοια ευρύτερη της τεχνικής. Αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών που καθορίζουν την αντίληψη για την πρόσβαση στη γνώση, τις γενικές προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση.

Τεχνική: είναι ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό «εργαλείο», είναι το μέσο με το οποίο εφαρμόζεται η εκπαιδευτική μέθοδος. Στην πράξη, συνήθως μια εκπαιδευτική μέθοδος εφαρμόζεται μέσω της χρήσης διάφορων τεχνικών.

Η εκπαίδευση με τη διττή της αποστολή –κοινωνική και οικονομική- θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, εξασφαλίζοντας ότι οι όλοι οι πολίτες θα αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοσθούν με ευελιξία στις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές.

Στο Κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με το εκπαιδευτικό υλικό- τα εποπτικά μέσα  και τον χώρο που θα εφαρμοσθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων.

Για παράδειγμα, τι εννοούμε με τον όρο εποπτικά μέσα διδασκαλίας;

Υπάρχουν Δύο ενδεικτικοί ορισμοί και είναι οι εξής:

1. Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό να τροποποιήσει και αν είναι εφικτό να αυξήσει τα αισθητηριακά κανάλια που χρησιμοποιούμε.

2. Τα μέσα μετάδοσης εκπαιδευτικών μηνυμάτων που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής ώστε να γίνει η διδασκαλία του.

Είναι σημαντική υπόθεση να ξεκινάει ή να συνεχίζει κανείς τη σταδιοδρομία του ως εκπαιδευτής με μια δέσμευση για διαρκή αυτοαξιολόγηση. Σε τελική ανάλυση μάλιστα, μια τέτοια δέσμευση δεν μπορεί παρά να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση ολόκληρου του πεδίου της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεπώς να επηρεάσει τόσο την επαγγελματική κατάσταση όσο και το κύρος των ίδιων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτών. Βέβαια η αλλαγή στο πεδίο αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τους εκπαιδευτές. Ωστόσο οι εκπαιδευτικές καινοτομίες και η αλλαγή επαγγελματικής νοοτροπίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθούν, όταν εμπλέκονται οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές.

Ο A. Rogers, στο βιβλίο του Η Εκπαίδευση Ενηλίκων (2002) υποστηρίζει ότι: «Κατά την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μας στην εκπαίδευση των ενηλίκων υπάρχει μια έγνοια που υπερισχύει: αν οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ή όχι. Αυτό πρέπει να αποτελεί το τελικό κριτήριο. Ο στόχος της αποτελεσματικής εκπαίδευσης είναι να μάθει ο εκπαιδευόμενος». Δεν διαφωνεί κανείς με την παραπάνω εκδοχή, αν συμπληρώσει ότι μια εκπαιδευτική συνάντηση αποκτάει ουσιαστικές προϋποθέσεις ποιοτικού μετασχηματισμού των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, όταν μαθαίνουν και οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές.

Πρόκειται για μορφή σύνθετης άσκησης, η οποία αποτελεί ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα, που αντανακλά μια ευρύτερη κατάσταση και παρουσιάζεται στους εκπαιδευομένους, με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται.

Οι Μελέτες Περίπτωσης αποτελούν ουσιαστικά ένα δείγμα της διδασκαλίας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τις παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δεξιότητες τις οποίες και μελέτησαν.

Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική έχει δύο πεδία εφαρμογής:

 • Αφενός χρησιμοποιείται με στόχο να γίνει εμπέδωση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί.
 • Αφετέρου υιοθετείται όταν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και στόχος είναι να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη μάθηση.

Και στις δύο εκδοχές, μέσα από την ενδελεχή διερεύνηση της «επιμέρους» περίπτωσης, εξάγονται συμπεράσματα (ή τουλάχιστον διατυπώνονται υποθέσεις) για το «όλο».

Τα παραδείγματα που ακολουθούν βασίζονται στην Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης που θα το αναφέρουμε ως Οδηγό.

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει 19 διαφορετικές ασκήσεις «μελέτης περίπτωσης» από όλες τις ενότητες με ενδεικτικές απαντήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται 2 πραγματικά σχήματα μικροδιδασκαλίας καθώς και 1 βίντεο από πραγματική επιτυχή μικροδιδασκαλία.

Μελετήστε αυτά τα πρότυπα σχεδίων που σας προτείνουμε τόσο στα χρονικά διαστήματα όσο και στις τεχνικές διδασκαλίας, μιας και είναι ενδεικτικά και σαν τελική εργασία στο καιφάλαιο αυτό θα αποστείλετε ένα δικό σας σχέδιο μικροδιδασκαλίας.

Ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων του Σεμιναρίου 200 ωρών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Τελική εξέταση Σεμιναρίου

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνει το Σεμινάριο;

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»):

 1. Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή.
 2. Μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε εναρκτήριες συναντήσεις, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
 3. Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (Διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα).
 4. Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες.
 5. Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας.
 6. Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές).
 7. Εξάσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.).
 8. Σχεδιασμός εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας.
 9. Αποστολή Σχεδίου εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας ως εργασία και ακολουθεί σχολιασμός, και πιθανή βελτίωση του σχεδίου μικροδιδασκαλίας από τους ειδικούς.

Τι περιλαμβάνει το online σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων;
Περιλαμβάνει πλήρες πακέτο εκπαίδευσης, με το Εγχειρίδιο του μαθήματος περίπου 400 παρουσιάσεις, βιντεοδιαλέξεις, εξάσκηση και τεστ αυτοαξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,  ενδεικτικά παραδείγματα σωστού σχεδίου μικροδιδασκαλίας, καθώς και βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις καλής πρακτικής μικροδιδασκαλίας.
Σκοπός
Σκοπός των online σεμιναρίων “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων” είναι:
1. Η προετοιμασία υποψηφίων Εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ταυτόχρονα, η επιπλέον μοριοδότηση σε προκυρήξεις ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ.
2. Η δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
3. Η δυνατότητα απόκτησης Βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης,  με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”
4. Η δυνατότητα να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται εξαιτίας της προσιτής τιμής (130€), καθώς και της ευκολίας να το παρακολουθήσει κάποιος από το σπίτι ή το γραφείο του (on-line σεμινάριο), χωρίς φυσική παρουσία.
Πότε γίνονται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ;
Οι ημερομηνίες και ο τόπος των εξετάσεων, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα, ανακοινώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ στο διαδικτυακό τόπο http://www.eoppep.gr,
Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε και από το site του www.computergr.gr

Αν παρακολουθήσω το on line σεμινάριο, παίρνω κάποια Βεβαίωση;
Ναι. Παίρνετε Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου 200 ωρών,  με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το ΚεΔιΒιΜι Computer.gr & το online-seminaria.gr

Θέλω να διδάξω ως εκπαιδευτής σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΕΚ) .Το Σεμινάριο αυτό μου δίνει κάποια επιπλέον μοριοδότηση;
ΝΑΙ! Σας δίνει 2 ή 3 μόρια επιπλέον, ανάλογα με το φορέα.Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και ΣΕΚ, προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμων, πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστών «Οδυσσέας», Σχολές Γονέων) , μοριοδοτούν την κατάρτιση στην Διά Βίου Μάθηση.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου στο online σεμινάριο;
Βήμα 1: Συμπληρώνετε και αποστέλλετε ηλεκτρονικά την φόρμα Εγγραφή σε Σεμινάριο

Βήμα 2:  Κάνετε κατάθεση στην τράπεζα το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του σεμιναρίου.

Βήμα 3:  Αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email  info@online-seminaria.gr (εναλλακτικά ενημερώνετε τηλεφωνικά).

Βήμα 4: Σε μία εργάσιμη μέρα το πολύ, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης και μπορείτε να αρχίσετε το σεμινάριο.


Αν παρακολουθήσω το σεμινάριο και οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθυστερήσουν, μπορώ να έχω πρόσβαση στο σεμινάριο χωρίς κόστος, για μία σύντομη επανάληψη;
Φυσικά και μπορείτε!!! Μας ενημερώνετε και σας δίνουμε πρόσβαση για κάποιες ώρες, ώστε να κάνετε την επανάληψή σας.

Τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μπορώ να τον μοιραστώ με άλλους;
ΌΧΙ. Υπάρχει πρόγραμμα ελέγχου IP και κίνδυνος διακοπής της πρόσβασής σας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 200€ 130€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 Ώρες / 3 Μήνες

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ComputerGr.

H επιμέλεια του Σεμιναρίου έγινε από την ομάδα του online-seminaria.