Όροι Χρήσης - Σύμβαση Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.online-seminaria.gr (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος») ανήκει στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Computer.GR» (Α.Φ.Μ. 084084268, Δ.Ο.Υ. Α Σερρών) με έδρα τις Σέρρρες, οδός Μαραγκουδάκη αρ. 8, ΤΚ 62122 (στο εξής η «Εταιρεία») (τηλέφωνο επικοινωνίας: + 30 2321055532, e-mail: info@online-seminaria.gr) και αποτελεί μια πρωτοποριακή on-line πλατφόρμα απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς φορείς, μαθητές, σπουδαστές, εργαζόμενους και εταιρείες που επιθυμούν για το προσωπικό τους δια βίου εκπαίδευση αλλά και ανθρώπους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάθε είδους on-line σεμινάρια («Χρήστες»).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τις σχέσεις της
«Εταιρείας» και του εκάστοτε «Χρήστη» και έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών» και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Ο «Χρήστης» του «Διαδικτυακού Τόπου» υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε χρήση του να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους. Με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής τεκμαίρεται ότι ο «Χρήστης» έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους εδώ διατυπωμένους όρους, δεσμεύεται από αυτούς και υποχρεούται να τους τηρεί στο σύνολό τους.

Η «Εταιρεία» δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στους όρους θα ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους στο διαδικτυακό τόπο και ο «Χρήστης» υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Έκαστος «Χρήστης» υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές άλλως η χρήση του διαδικτυακού τόπου μετά τις τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, ως τροποποιήθηκαν. Ελέγξτε στο κάτω μέρος της σελίδας, την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του «Διαδικτυακού Τόπου». Η εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του «Διαδικτυακού Τόπου» ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνος ο «Διαδικτυακός Τόπος» για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, προτείνεται προφορικά ή καθίσταται διαθέσιμο μέσα από την σελίδας της www.online-seminaria.gr.

Λεκτική, φυσική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των υβριστικών χαρακτηρισμών) οποιουδήποτε πελάτη, επισκέπτη, συνεργάτη ή μέλους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού και διακοπή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο «Διαδικτυακός Τόπος» δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων οι σελίδες του «Διαδικτυακού Τόπου» διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του «Διαδικτυακού Τόπου», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Διαδικτυακού Τόπου» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, (εκτός των ερωτήσεων και απαντήσεων που παρέχει ελεύθερα ο ΕΟΠΠΕΠ) δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, φωτοτύπησης, ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του «Διαδικτυακού Τόπου». Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης του «Διαδικτυακού Τόπου».

Υπηρεσία e-Learning

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" και "όπου είναι διαθέσιμη". Προς το παρόν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Ο «Διαδικτυακός Τόπος», μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και μέσα από άλλους προμηθευτές ώστε να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τη σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε, ή να μεταπωλήσετε τις υπηρεσίες μας σε τρίτους, εκτός αν ρητά ορίζεται από εμάς. Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αυτό θα είναι αποκλειστικά δική σας.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο «Διαδικτυακός Τόπος», δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, παρεπόμενη ή άλλη ζημία, περιλαμβάνοντας αλλά και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, αποζημίωση για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμη κι αν ο «Διαδικτυακός Τόπος» έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από:
i) τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας
ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που απορρέουν από κάθε είδους αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ή από την υπηρεσία
iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας
iv) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου μέρους σχετικά με την υπηρεσία
v) ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσία.
Οποιαδήποτε ευθύνη θα περιορίζεται στην αξία της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται μόνο για κατόχους λογαριασμών με διαθέσιμο ποσό. Είναι διαθέσιμη μόνο μέσω διαδικτύου. Απαραίτητη η συγκατάθεση κηδεμόνα για άτομα κάτω των 18 ετών.

Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας, καταβάλλοντας το ποσό που αντιστοιχεί στη μέχρι αυτή τη στιγμή, παρεχόμενη υπηρεσία. Η εκτιμώμενη ποσότητα των ωρών ολοκλήρωσης της ύλης ενδέχεται να μεταβληθεί. Εάν οι μονάδες στον λογαριασμό δεν επαρκούν, τότε η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας έως ότου προστεθούν στο λογαριασμό μονάδες χρήσης μέσω κατάθεσης χρημάτων από web-banking ή κατάθεση στον λογαριασμό της Εταιρείας από υποκατάστημα τραπέζης.

Απαγορεύεται η χρήση των αρχείων των βιντεομαθημάτων για άλλους σκοπούς, εκτός από αυτή της επανάληψης από τον συγκεκριμένο μαθητή που παρακολούθησε το μάθημα. Απαγορεύεται η αντιγραφή του αρχείου σε μέσα αποθήκευσης εκτός αν πρόκειται για προσωπική χρήση από τον μαθητή. Απαγορεύεται ή δημοσιοποίηση του βίντεο στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες ή στο διαδίκτυο. Τα βίντεο περιλαμβάνουν στοιχεία προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζονται με όρους διασφάλισης απορρήτου, εχεμύθειας και μη δημοσιοποίηση δεδομένων. Απαγορεύεται σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν ή να τα δημοσιεύσουν. Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο 2472 / 97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία.

H «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα προκληθεί στον υπολογιστή σας, ειδικά και όχι μόνο, όταν ευθύνεται σε υπαιτιότητα τρίτων, όπως σε κακής ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος, λάθος χειρισμό υπολογιστή, λάθος σύνδεση υπολογιστή, πτώση υπολογιστή, ιούς ή κάποια άλλη διαδικτυακή απειλή, κατά την διάρκεια, πριν και μετά της υπηρεσίας e-Learning που παρέχουμε.

Ασφάλεια Χρήστη Υπηρεσίας e-Learning

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και τον κωδικό του λογαριασμού- πρόσβασης σας. O «Διαδικτυακός Τόπος» δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα υποχρέωση ασφάλειας. Σας ζητείται να μην μοιράζονται το όνομα χρήστη και ο κωδικός λογαριασμού / πρόσβασης στον υπολογιστή σας ή με τρίτους. Αν αυτό συμβεί παρακαλούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αμέσως.

Σε κάθε χρήση των on-line μαθημάτων η πλατφόρμα του «Διαδικτυακού Τόπου» δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία. Σε περίπτωση που πάρετε κάποια πρόσκληση σύνδεσης χωρίς να μας το έχετε ζητήσει εσείς προσωπικά, παρακαλούμε να μη δεχθείτε το αίτημα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, όσον αφορά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όλες οι δράσεις σας και οι αλληλεπιδράσεις μαζί μας, σχετικά με την υπηρεσία on-line μαθημάτων, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους της Ελλάδας στον κυβερνοχώρο και ή της χώρας διαμονής σας.

Σύνδεσμοι - Links προς Άλλες Ιστοσελίδες.

Ο «Διαδικτυακός Τόπος» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων τις οποίες προτείνει μέσω συνδέσμων - links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στις συγκεκριμένες σελίδες.

Μόνο αυτές οι σελίδες φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο «Διαδικτυακός Τόπος» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters του «Διαδικτυακού Τόπου» λαμβάνονται με την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Εταιρείας» και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του «Διαδικτυακού Τόπου» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον «Διαδικτυακό Τόπο» από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων μας.

Περιορισμός Ευθύνης της online-seminaria.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Εταιρεία και οι διαχειριστές των ιστοσελίδων της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και οδηγιών του «Διαδικτυακού Τόπου» στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου», των εφαρμογών και των σελίδων που προτείνονται.

Τα περιεχόμενα των σελίδων του «Διαδικτυακού Τόπου» παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η «Εταιρεία» αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η «Εταιρεία» προσπαθεί ώστε ο ιστότοπος να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διαχειριστές του «Διαδικτυακού Τόπου» δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και όλα τα περιεχόμενα, παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου», οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της «Εταιρείας» και του επισκέπτη / «Χρήστη» των σελίδων και υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

Για να μπορέσει ο «Χρήστης» να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής «Λογαριασμό Χρήστη») με την υπόδειξη της προσωπικής ηλεκτρονικής του διεύθυνσης («e-mail») και ενός κωδικού πρόσβασης («password»). Έκαστος «Χρήστης» δύναται να δημιουργεί, χρησιμοποιεί και έχει πρόσβαση σε ένα μόνο «Λογαριασμό Χρήστη».

Κατά τη δημιουργία του «Λογαριασμού Χρήστη», είναι πιθανό να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου και του τόπου κατοικίας του «Χρήστη» ή στοιχεία προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του «Χρήστη». Το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται από τον «Χρήστη» θα πρέπει να είναι ακριβές, πλήρες και έγκυρο και ο «Χρήστης» δεσμεύεται ότι θα το διατηρεί ακριβές, πλήρες και έγκυρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από το «Χρήστη» είναι ανακριβή, αναληθή, ελλιπή και μη έγκυρα, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει τη δυνατότητα χρήσης του «Λογαριασμού Χρήστη».

Η δημιουργία «Λογαριασμού Χρήστη» και ο κωδικός πρόσβασης θα παρέχουν τη δυνατότητα στον «Χρήστη» να χρησιμοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του «Διαδικτυακού Τόπου» και να έχει πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες του.
Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση «Χρήστη» καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός
«Χρήστη».

Επιλογή προγράμματος

Οι «Χρήστες» έχουν τη δυνατότητα αγοράς προγραμμάτων (μαθημάτων ή σεμιναρίων) μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους «Χρήστες» μέσα από τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται στη σελίδα.

Πληρωμή προγραμμάτων

Οι πληρωμές των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται απευθείας στους εκπαιδευτικούς φορείς με κατάθεση στον λογαριασμό της «Εταιρείας» σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον «Διαδικτυακό Τόπο».

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με την επιλογή του προγράμματος, και αν το πρόγραμμα δεν εκτελεστεί ο Εκπαιδευτικός Φορέας θα επιστρέφει το καταβληθέν αντίτιμο στον «Χρήστη» , της «Εταιρείας» μη υπέχουσας οιασδήποτε ευθύνης.

O «Χρήστης» έχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως είτε τιμολογίου από την «Εταιρεία».

Τιμολόγιο θα εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα για ελεύθερους επαγγελματίες.
Το τιμολόγιο/ απόδειξη θα αποστέλλεται μετά την προβολή του προγράμματος με ευθύνη της «Εταιρείας».
Η «Εταιρεία» δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται ο «Χρήστης» του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Επιφυλάξεις

Οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τους «Χρήστες». Στους «Χρήστες» δεν επιτρέπεται να παραχωρούν περαιτέρω ή να μεταπωλούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου», εκτός αν παρέχονται δωρεάν για λόγους προβολής στους πελάτες τους ή σε δυνητικούς πελάτες. Οι «Χρήστες» οφείλουν να αποζημιώσουν την «Εταιρεία» για όλες ή οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την παραβίαση του όρου αυτού.

Online σεμινάρια και βεβαιώσεις παρακολούθησης

Ο «Διαδικτυακός Τόπος» θα παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων για συγκεκριμένους τομείς σπουδών ή για συγκεκριμένα θέματα. Για κάποια από τα σεμινάρια αυτά, με την επιφύλαξη της επιτυχούς παρακολούθησης, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκπαιδευτικού Φορέα δύναται να χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι βεβαιώσεις αυτές θα χορηγούνται είτε από την «Εταιρεία» είτε από τον αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό φορέα εκπαίδευσης NOCN. Η μορφή της βεβαίωσης παρακολούθησης θα καθορίζεται από τον Εκπαιδευτικό Φορέα ή την «Εταιρεία».

Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η σελίδα μας για την συλλογή των προσωπικών δεδομένων με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της χρησιμοποιεί δύο τρόπους όπως μπορεί να δει κάποιος στη σελίδα μας :

- Συλλογή των προσωπικών δεδομένων ( Όνομα, Email, Θέμα, Κείμενο ) από τον χρήστη, μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

- Συλλογή των προσωπικών δεδομένων και προτιμήσεων του χρήστη μέσω της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδαφέροντος συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία :

> ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ
> ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
> ΤΗΛΕΦΩΝΟ
> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
> ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
> EMAIL
> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
> ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
> ΑΦΜ / ΔΟΥ / ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ποια η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε;

Η εταιρεία σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία μας παρέχετε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, για τους παρακάτω σκοπούς:

• Για την αποστολή ή επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω:
e-mail
τηλεφώνου
SMS
Ταχυδρομείου

• Για τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας

• Για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών

Διόρθωση - διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Οποιοσδήποτε επισκέπτης αν αιτηθεί γραπτώς τη διαγραφή του προφίλ του, τότε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν παύουν να υπάρχουν.

error: Content is protected !!